Beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska göra en beräkning av kvävebehovet för den förväntade skörden av respektive gröda.

Vid beräkningen av kvävebehovet ska hänsyn tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda. Gödslingen ska sedan ske med utgångspunkt från beräkningen. Beräkningen ska dokumenteras.

De allmänna råden har kompletterats med schablonvärden för långtidseffekt och förfruktseffekt av olika grödor som kan användas som utgångspunkt för beräkningen.

 

Publicerad 2021-03-10, Uppdaterad 2023-12-22