Anmälningsplikt

41§ Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat.

2. på banvallar

3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enl 40§ och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt. Kravet på anmälan i första stycket 3 gäller inte användning på åkermark.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Bestämmelserna i 41§ gäller inte användning som:

1. har karaktär av punktbehandling

2. har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Information till allmänheten

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Första stycket gäller inte sådan spridning som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att männinskors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-27