Tillståndsplikt

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

1. på tomtmark för flerfamiljshus 

2. på gårdar till skolor och förskolor

3. på lekplatser som allmänheten har tillträde till

4. i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde

5. inom idrotts- och fritidsanläggningar

6. vid planerings- och anläggningsarbeten

7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och

8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

 

Tillståndsplikten i första stycket 7 och 8 gäller inte användning av växtskyddsmedel:

1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat, eller

2. på banvallar.

 

Bestämmelserna gäller inte användning som:

1. har karaktär av punktbehandling, och

2. har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

 

Detta innebär att tillstånd ska sökas för exempelvis spridning på gårdsplaner och tillståndsplikten gäller för alla typer av bekämpningsmedel - även för ogräsättika. Att inte inneha ett giltigt tillstånd innebär att en miljösanktionsavgift kan krävas ut om för närvarande 10 000 kronor.

Tillstånden gäller i 5 år.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-27