Inventering av PCB

Inventeringen ska omfatta förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer/transformatorer. Inventeringen ska ske enligt ”Inventera och sanera PCB" som finns tillgänglig på Miljökonsultgruppen i Stockholms hemsida, eller annan likvärdig metod. 

Om konsult anlitas ska denna ha erfarenhet/utbildning inom PCB inventering. Svenska Fogbranschens Riksförbund har på sin hemsida en förteckning över konsulter och auktoriserade entreprenörer. Förekommer mjuka fogar och golvmassor måste analys göras för att fastställa eventuell förekomst av PCB. Om dessa material inte förekommer ska det verifieras med foto. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogmassa ska anlitas.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-14